επικοινωνία: e-Mail DiKAExarchion@gmail.com


**** ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ****

Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φορολογικές δηλώσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φορολογικές δηλώσεις. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Πώς κτίζεται το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα (όλη η απόφαση). Τί πρέπει να προσέξουμε


Στη δημοσιότητα δόθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την απόφαση που αφορά στο πλαστικό χρήμα και στο πώς θα κτίζεται το αφορολόγητο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:

Αρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από 1 έως 10.000 10%
Εισόδημα από 10.000,011έως 30.000 15%
Εισόδημα από 30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ μέγιστο ποσό αποδείξεων.

Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος. Για παράδειγμα εισοδήματος 18.900 ευρώ θα πρέπει οι δαπάνες να είναι 2.335 ευρώ.
 
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.
 
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
 
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του με λάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται μκατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του μδηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
 
Τί πρέπει να προσέξουμε
Το σημείο "παγίδα" είναι αυτό της κάλυψης της διαφοράς μεταξύ του πραγματικού και του τεκμαρτού  εισοδήματος κάθε φορολογούμενου. Αυτή η "παγίδα" υπήρχε και σε προηγούμενα καθεστώτα κτισίματος του αφορολόγητου μέσω της συλλογής αποδείξεων, άσχετα αν πολλοί δεν το είχαν προσέξει. Να σημειωθεί ότι τυχούσα διαφορά που δεν θα καλυφθεί με αποδείξεις θα φορολογθεί ως εισόδημα αυτοτελώς με 22%.

Μια (λανθασμένη) εκτίμηση που δημιουργείται σε πολλούς είναι αυτή της μη-υποχρέωσης χρήσης πλαστικού χρήματος καθότι χιλιάδες καταστήματα και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν υποχρεωθεί ακόμη να διαθέτουν συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. Η υφυπουργός οικονομικών κ.Παπανάτσιου έχει διευκρινίσει ότι, λόγω της μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να καλύψει το αφορολόγητο.

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Ποιές δαπάνες εκπίπτουν από το ατομικό εισόδημα-Κατάσταση αποδείξεων που πρέπει να μαζέψουμε


Ποιες αποδείξεις πρέπει να μαζέψουμε έως το τέλος του χρόνου ;
Η Εφορία δέχεται μόνο τις αποδείξεις με ευδιάκριτα τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, τον ΑΦΜ αυτής, την ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό.

Διατροφή- Ποτά- Καπνικά προϊόντα
Όλα τα τρόφιμα, παιδικές τροφές, Ροφήματα, Αναψυκτικά, καφέδες, Χυμοί, Νερό, Κρασιά, Τσιγάρα, Πούρα, τροφές κατοικίδιων, είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιού, αλκοολούχα ποτά.
Υλικά καθαριότητας-καλλωπισμού 
απορρυπαντικά, σαμπουάν, σαπούνια, όλα τα είδη ατομικής γιεινής, καλλυντικά, κρέμες
Ενδυση- Υπόδηση-
Υφάσματα, Ρούχα, Αξεσουάρ ένδυσης, Παπούτσια, Επιδιορθώσεις υποδημάτων, Μεταποίηση ρούχων, Καθαρισμός ενδυμάτων. Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών
Επισκευή και συντήρηση οικίας
Υλικά οικοδομής όπως χρώματα ή στόκος, Εργασίες υδραυλικού, Εργασίας ηλεκτρολόγου, Κλειδαράς, Εργασίες ελαιοχρωματιστή, κτίστη, ξυλουργού, πολ. μηχανικού, εργολάβου, κ.λπ.
Είδη νοικοκυριού, εξοπλισμός
Επιπλα, Φωτιστικά, Διακοσμητικά, Χαλιά- Μοκέτες, Υφάσματα Κουρτίνας, Ριχτάρια, Στρώματα, Μαξιλάρια, Σεντόνια, Κουβέρτες, Πετσέτες, Ηλεκτρικές συσκευές, Μικρές οικιακές συσκευές, Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, Πιάτα- Μαχαιροπίρουνα, Υαλικά, Σκεύη Κουζίνας, Εργαλεία, Είδη κηπουρικής, Εξαρτήματα, συστήματα ασφάλειας, φωτιστικά.
Μεταφορές
Ανταλλακτικά αυτοκινήτου, Ελαστικά, Λιπαντικά, Πυροσβεστήρες, Καύσιμα, Σέρβις αυτοκινήτου- μοτοσικλέτας, Πλύσιμο αυτοκινήτου, Βαφή αυτοκινήτου, Βουλκανιζατέρ, Μεταφορές πραγμάτων, Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.
Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες-εκπαίδευση
Ράδιο- CD, Τηλεοράσεις, Δορυφορική κεραία, Αποκωδικοποιητής, Συσκευή GPS, Ψηφιακή κορνίζα, Φωτογραφική μηχανή, Βιντεοκάμερες, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Επισκευές οργάνων, Μουσικά όργανα, Μεγάλα είδη αναψυχής, Μέσα εγγραφής ήχου- εικόνας, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Παιχνίδια, Σχολές χορού, Ωδεία, σχολές ζωγραφικής-σχεδίου, γιόγκα, προγράμματα Η/Υ, επισκευές Η/Υ, Internet Cafe. Κινηματογράφος, Θέατρα, Μουσεία, Εκτυπώσεις φωτογραφίας, Ενοικιάσεις DVD, Βιβλία, Εφημερίδες, Περιοδικά. Εκπαίδευση, Δίδακτρα νηπιαγωγείου- δημοτικού, Δίδακτρα γυμνασίου-λυκείου, Δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα μαθήματα.
ελεύθερος χρόνος-διασκέδαση-εκδρομές
Είδη άθλησης, Εισιτήρια αθλητικών δραστηριοτήτων, Γυμναστήρια, Μαθήματα σπορ, Πακέτο διακοπών, κολύμβησης, Λούνα παρκ.  Εστιατόρια, ταβέρνες, Μπαρ, Καφέ, Ζαχαροπλαστεία, Καφενεία, Νυχτερινά κέντρα, Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Εξοδα ξενοδοχείων, είδη ταξιδίων.

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανθη, Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Γραφική Υλη, Σχολικά είδη, Κουρεία- Κομμωτήρια, Είδη ατομικής φροντίδας, Κοσμήματα- Ρολόγια, Παιδικό καροτσάκι, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Οίκοι ευγηρίας, Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι, Τραπεζικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες χρηματιστών και οικονομικών συμβούλων, Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ντετέκτιβ, υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα (εάν δεν καταχωρηθούν σαν ιατρικά έξοδα), υπηρεσίες γεωπονίας, Εξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες), Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων, Αγγελίες σε εφημερίδες, Φωτοτυπίες, φωτογραφίσεις.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
- Σε ότι αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας ισχύουν τα ακόλουθα: 
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε. για την αγορά και λήψη υπηρεσιών, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα στοιχεία όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.). Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κλπ), όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων (βλέπετε στη συνέχεια τις εξαιρέσεις)  εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά).

Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη: 
α) οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
β) οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.(αναγράφονται σε άλλο κωδικό).
γ) οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, κλπ.

δ) οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
ε) οι δαπάνες των ΔΕΚΟ και συναφείς (τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, μεταφορές, ηλεκτρικής ενέργειας).
Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Ενοίκια κατοικιών, Υδρευση-Αποχέτευση, Δημοτικά τέλη, Υπηρεσίες κοινοχρήστων (Συντήρηση ανελκυστήρα, Κηπουρός, Καθαρισμός πολυκατοικίας, Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης, Συντήρηση καυστήρα), Ηλεκτρικό ρεύμα, Υγραέριο - Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Κάρβουνα - καυσόξυλα, υπηρεσίες υγείας-φάρμακα (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), Αγορά αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων εν γένει, Τέλη κυκλοφορίας, Διόδια, Εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αστικές συγκοινωνίες, Ταχυδρομικές υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Συνδρομές σε τηλ. σταθμούς, Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), Ασφάλιση κατοικίας, Ασφάλιση υγείας (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), Ασφάλιστρα αυτοκινήτου - δικύκλων, Άλλες ασφαλίσεις, αγορά φωτοβολταϊκών.Από το ποσό των ανωτέρω δαπανών, εξαιρούνται τα ποσά των δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων». Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου, του δηλούμενου και φορολογούμενου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 Euro.

Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2012

Παράταση για υποβολή ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων 2012 (έως τις 31/7/2012)


ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως τις 31 Ιουλίου έδωσε τελικά το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία (που κανονικά λήγει στις 16 Ιουλίου) για την υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, προφανώς λόγω του ότι μέχρι σήμερα μόνο 2 στους 5 φορολογουμένους έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωσή τους. Με ορατό τον κίνδυνο μαζικής κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων (η οποία θα έφερνε το ηλεκτρονικό σύστημα TAXISnet στα όριά του) το υπουργείο Οικονομικών αναγκάστηκε να δώσει νέα παράταση στην καταληκτική προθεσμία, η οποία θα είναι και η τελευταία, όπως υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης. 

Για να αποτρέψει τους φορολογουμένους από το να υποβάλουν την ηλεκτρονική δήλωσή τους την τελευταία στιγμή, το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι «ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής η βεβαίωση του φόρου θα έχει ακριβώς την ίδια μεταχείριση». Αυτό σημαίνει ότι ο χρόνος βεβαίωσης για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν από εδώ και πέρα, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος. Δηλαδή η πρώτη δόση πληρωμής του φόρου θα πρέπει να γίνει έως το τέλος Αυγούστου ή στο τέλος Σεπτεμβρίου. 

Η διευκρίνιση αυτή στοχεύει ουσιαστικά στο να μην καθυστερήσουν οι φορολογούμενοι την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.  Το υπουργείο Οικονομικών ζητεί επίσης από τους φοροτεχνικούς να κατανείμουν χρονικά την υποβολή των δηλώσεων των πελατών τους προκειμένου να μην υποβάλουν το μεγάλο όγκο στο τέλος του μήνα. Βέβαια σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το υπό εξέταση σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για καταβολή του φόρου εισοδήματος με δόσεις που θα μπορούν να φτάσουν τις 10 (ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα του φορολογουμένου).

Με άλλη απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο έως τις 31 Ιουλίου (η οποία κανονικά λήγει στις 16 Ιουλίου), προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι οι οποίοι εισπράττουν τη μισθοδοσία τους το δεύτερο 15ήμερο του μήνα. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως τις 29 Φεβρουαρίου 2012, ύψους έως 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα, έως 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα και το ελάχιστο ποσό δόσης είναι τα 100 ευρώ. Ο αριθμός των δόσεων είναι έως 24, αλλά υπό προϋποθέσεις μπορεί να αυξηθεί έως τις 60 (αν ο φορολογούμενος αποδείξει πραγματική οικονομική αδυναμία). Υπό εξέταση βρίσκεται σχέδιο για μόνιμη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο με 60 δόσεις, οι οποίες δεν θα ξεπερνούν το 30% του εισοδήματος του φορολογουμένου.

Η τρίτη παράταση που έδωσε το υπουργείο Οικονομικών αφορά την υποβολή της δήλωσης ακινήτων Ε9 έως τις 30 Νοεμβρίου 2012 καθώς η ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet για το έντυπο Ε9 δεν έχει ανοίξει ακόμα.

Πηγή: Express.gr  13/07/12-07:19

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Προς παράταση η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων 2012ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως το τέλος Ιουλίου σχεδιάζει να δώσει το υπουργείο Οικονομικών στην προθεσμία για την υποβολή των ηλεκτρονικών φορολογικών δηλώσεων 2012. Η προθεσμία λήγει κανονικά στις 16 Ιουλίου, αλλά μάλλον θα παραταθεί, καθώς πολλοί φορολογούμενοι δεν έχουν λάβει ακόμα ταχυδρομικά τους κλειδαρίθμους που είναι απαραίτητοι για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας στο TAXISnet.

Όπως δήλωσε χθες ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Θ. Θεοχάρης είναι πιθανό να  δοθεί ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, αλλά σε κάθε περίπτωση η καταληκτική ημερομηνία δεν θα οριστεί πέραν της 31ης Ιουλίου. Προφανώς το υπουργείο Οικονομικών δεν θέλει να δώσει μια παράταση μεγάλης διάρκειας, η οποία θα καθυστερήσει τις εισπράξεις φορολογικών εσόδων.

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων κάλεσε τους πολίτες να επισπεύσουν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, λέγοντας πως εάν υπάρξει μαζική υποβολή δηλώσεων κοντά στην καταληκτική προθεσμία ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος υπερφόρτωσης του TAXIsnet. Όπως εξήγησε, «μέχρι σήμερα υπάρχουν 300.000 δηλώσεις αποθηκευμένες στο σύστημα που δεν έχουν κατατεθεί, ενώ το τελευταίο διήμερο κατατίθενται 85.000 δηλώσεις ημερησίως. Μέχρι τη 16η Ιουλίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί ακόμη 3 εκατ. δηλώσεις».

Υπενθυμίζεται ότι εάν η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης γίνει τον Ιούλιο, τότε ο φόρος θα καταβληθεί  σε τρεις δόσεις, τον Αύγουστο, τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο. Εάν η εκκαθάριση γίνει τον Αύγουστο, τότε το ποσό θα πρέπει να πληρωθεί σε δύο δόσεις, μία το Σεπτέμβριο και μία το Νοέμβριο.

Η προθεσμία για την υποβολή χειρόγραφων δηλώσεων έληξε χθές 10 Ιούλη χωρίς να δοθεί ακόμη καμμία παράταση.
πηγή: Εφημερίδα Εξπρές


Σημέιωση: Δόθηκε τελικά παράταση έως τις 31 Ιούλη. Βλέπε εδώ