επικοινωνία: e-Mail DiKAExarchion@gmail.com


**** ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ****

Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φορολογία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Φορολογία. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

Πώς κτίζεται το αφορολόγητο με πλαστικό χρήμα (όλη η απόφαση). Τί πρέπει να προσέξουμε


Στη δημοσιότητα δόθηκε το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με την απόφαση που αφορά στο πλαστικό χρήμα και στο πώς θα κτίζεται το αφορολόγητο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει:

Αρθρο 1
Για να διατηρηθεί η μείωση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4172/2013, ο φορολογούμενος απαιτείται να πραγματοποιήσει δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών στην ημεδαπή ή σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ., οι οποίες να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, δηλαδή κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 3862/2010 (μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης, πάγιες εντολές), και διενεργούνται μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), ηλεκτρονικού πορτοφολιού (e wallet) κ.λπ., το ελάχιστο ποσό των οποίων προσδιορίζεται ως ποσοστό του φορολογητέου εισοδήματος του, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Εισόδημα από 1 έως 10.000 10%
Εισόδημα από 10.000,011έως 30.000 15%
Εισόδημα από 30.000,01 και άνω 20% και μέχρι 30.000 ευρώ μέγιστο ποσό αποδείξεων.

Η κλίμακα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται προοδευτικά, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να υπολογίζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος. Για παράδειγμα εισοδήματος 18.900 ευρώ θα πρέπει οι δαπάνες να είναι 2.335 ευρώ.
 
Άρθρο 2
Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:
Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά).
Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός).
Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση).
Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων.
Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες).
Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων.
Ομάδα 8 (Επικοινωνίες).
Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Ομάδα 10 (Εκπαίδευση).
Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια).
Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες).

Άρθρο 3
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, σύμφωνα με την περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι εβδομήντα (70) ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και οι παρακάτω κατηγορίες φορολογουμένων:
α. Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 της παρούσας.
β. Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων.
γ. Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
δ. Οι φορολογούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
ε. Οι φορολογούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματος τους, σύμφωνα με την περ.δ' της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4172/2013.
στ. Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
ζ. Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
η. Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
Οι φορολογούμενοι των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας. Οι αποδείξεις φυλάσσονται για μελλοντικό έλεγχο.
 
Άρθρο 4
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.
 
Άρθρο 5
Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του με λάχιστα απαιτούμενου ποσού δαπανών. Εάν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της κλίμακας του άρθρου 1 της παρούσας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται μκατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του μδηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%).
 
Τί πρέπει να προσέξουμε
Το σημείο "παγίδα" είναι αυτό της κάλυψης της διαφοράς μεταξύ του πραγματικού και του τεκμαρτού  εισοδήματος κάθε φορολογούμενου. Αυτή η "παγίδα" υπήρχε και σε προηγούμενα καθεστώτα κτισίματος του αφορολόγητου μέσω της συλλογής αποδείξεων, άσχετα αν πολλοί δεν το είχαν προσέξει. Να σημειωθεί ότι τυχούσα διαφορά που δεν θα καλυφθεί με αποδείξεις θα φορολογθεί ως εισόδημα αυτοτελώς με 22%.

Μια (λανθασμένη) εκτίμηση που δημιουργείται σε πολλούς είναι αυτή της μη-υποχρέωσης χρήσης πλαστικού χρήματος καθότι χιλιάδες καταστήματα και ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν υποχρεωθεί ακόμη να διαθέτουν συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών. Η υφυπουργός οικονομικών κ.Παπανάτσιου έχει διευκρινίσει ότι, λόγω της μεγάλης γκάμας προϊόντων και υπηρεσιών, ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να καλύψει το αφορολόγητο.

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013

Ποιές δαπάνες εκπίπτουν από το ατομικό εισόδημα-Κατάσταση αποδείξεων που πρέπει να μαζέψουμε


Ποιες αποδείξεις πρέπει να μαζέψουμε έως το τέλος του χρόνου ;
Η Εφορία δέχεται μόνο τις αποδείξεις με ευδιάκριτα τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία της εκδότριας επιχείρησης, τον ΑΦΜ αυτής, την ημερομηνία έκδοσης και το τελικό ποσό.

Διατροφή- Ποτά- Καπνικά προϊόντα
Όλα τα τρόφιμα, παιδικές τροφές, Ροφήματα, Αναψυκτικά, καφέδες, Χυμοί, Νερό, Κρασιά, Τσιγάρα, Πούρα, τροφές κατοικίδιων, είδη ζαχαροπλαστικής και αρτοποιού, αλκοολούχα ποτά.
Υλικά καθαριότητας-καλλωπισμού 
απορρυπαντικά, σαμπουάν, σαπούνια, όλα τα είδη ατομικής γιεινής, καλλυντικά, κρέμες
Ενδυση- Υπόδηση-
Υφάσματα, Ρούχα, Αξεσουάρ ένδυσης, Παπούτσια, Επιδιορθώσεις υποδημάτων, Μεταποίηση ρούχων, Καθαρισμός ενδυμάτων. Φύλαξη και καθαρισμός χαλιών
Επισκευή και συντήρηση οικίας
Υλικά οικοδομής όπως χρώματα ή στόκος, Εργασίες υδραυλικού, Εργασίας ηλεκτρολόγου, Κλειδαράς, Εργασίες ελαιοχρωματιστή, κτίστη, ξυλουργού, πολ. μηχανικού, εργολάβου, κ.λπ.
Είδη νοικοκυριού, εξοπλισμός
Επιπλα, Φωτιστικά, Διακοσμητικά, Χαλιά- Μοκέτες, Υφάσματα Κουρτίνας, Ριχτάρια, Στρώματα, Μαξιλάρια, Σεντόνια, Κουβέρτες, Πετσέτες, Ηλεκτρικές συσκευές, Μικρές οικιακές συσκευές, Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών, Πιάτα- Μαχαιροπίρουνα, Υαλικά, Σκεύη Κουζίνας, Εργαλεία, Είδη κηπουρικής, Εξαρτήματα, συστήματα ασφάλειας, φωτιστικά.
Μεταφορές
Ανταλλακτικά αυτοκινήτου, Ελαστικά, Λιπαντικά, Πυροσβεστήρες, Καύσιμα, Σέρβις αυτοκινήτου- μοτοσικλέτας, Πλύσιμο αυτοκινήτου, Βαφή αυτοκινήτου, Βουλκανιζατέρ, Μεταφορές πραγμάτων, Παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου.
Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες-εκπαίδευση
Ράδιο- CD, Τηλεοράσεις, Δορυφορική κεραία, Αποκωδικοποιητής, Συσκευή GPS, Ψηφιακή κορνίζα, Φωτογραφική μηχανή, Βιντεοκάμερες, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Επισκευές οργάνων, Μουσικά όργανα, Μεγάλα είδη αναψυχής, Μέσα εγγραφής ήχου- εικόνας, Ηλεκτρονικά παιχνίδια, Παιχνίδια, Σχολές χορού, Ωδεία, σχολές ζωγραφικής-σχεδίου, γιόγκα, προγράμματα Η/Υ, επισκευές Η/Υ, Internet Cafe. Κινηματογράφος, Θέατρα, Μουσεία, Εκτυπώσεις φωτογραφίας, Ενοικιάσεις DVD, Βιβλία, Εφημερίδες, Περιοδικά. Εκπαίδευση, Δίδακτρα νηπιαγωγείου- δημοτικού, Δίδακτρα γυμνασίου-λυκείου, Δίδακτρα φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα μαθήματα.
ελεύθερος χρόνος-διασκέδαση-εκδρομές
Είδη άθλησης, Εισιτήρια αθλητικών δραστηριοτήτων, Γυμναστήρια, Μαθήματα σπορ, Πακέτο διακοπών, κολύμβησης, Λούνα παρκ.  Εστιατόρια, ταβέρνες, Μπαρ, Καφέ, Ζαχαροπλαστεία, Καφενεία, Νυχτερινά κέντρα, Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, Εξοδα ξενοδοχείων, είδη ταξιδίων.

ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ανθη, Τροφές και είδη για κατοικίδια ζώα, Κτηνιατρικές υπηρεσίες, Γραφική Υλη, Σχολικά είδη, Κουρεία- Κομμωτήρια, Είδη ατομικής φροντίδας, Κοσμήματα- Ρολόγια, Παιδικό καροτσάκι, Βρεφονηπιακοί σταθμοί, Οίκοι ευγηρίας, Βοήθεια ηλικιωμένων στο σπίτι, Τραπεζικές υπηρεσίες, Υπηρεσίες χρηματιστών και οικονομικών συμβούλων, Υπηρεσίες συμβούλων φορολογίας, Δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ντετέκτιβ, υπηρεσίες ασφάλειας και φύλαξης, ιατρικές υπηρεσίες και φάρμακα (εάν δεν καταχωρηθούν σαν ιατρικά έξοδα), υπηρεσίες γεωπονίας, Εξοδα θρησκευτικών τελετών (κηδείες), Υπηρεσίες μεσιτικών γραφείων, Αγγελίες σε εφημερίδες, Φωτοτυπίες, φωτογραφίσεις.

 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
- Σε ότι αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με τη χορήγηση του αφορολόγητου ποσού της φορολογικής κλίμακας ισχύουν τα ακόλουθα: 
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και τις χώρες της Ε.Ε. για την αγορά και λήψη υπηρεσιών, εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα στοιχεία όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ (πλέον Κ.Φ.Α.Σ.). Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται και τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν οι επιχειρήσεις λόγω των συγκεκριμένων υπηρεσιών που παρέχουν (π.χ. αποδείξεις των Ε.Λ.Τ.Α., εταιρειών Courier, πινακίδια χρηματιστηριακών εταιρειών για την αμοιβή των παρεχόμενων υπηρεσιών μόνο κλπ), όπως και οι πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρηστων χώρων (βλέπετε στη συνέχεια τις εξαιρέσεις)  εκτός από τις δαπάνες εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Επίσης, περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης ακινήτου, εφόσον βέβαια η δαπάνη αυτή δεν εμπίπτει στις αντικειμενικές δαπάνες του άρθρου 17 του ΚΦΕ (π.χ. γονική παροχή ή δωρεά).

Όταν στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του συμβολαιογράφου αναγράφεται στο συμβόλαιο, τότε για την απόδειξη της πραγματοποίησης αυτής της δαπάνης επισυνάπτονται από τον φορολογούμενο φωτοτυπίες των σελίδων του συμβολαίου από τις οποίες προκύπτει η δαπάνη.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες γενικά, για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δαπάνες με βάση άλλες φορολογικές διατάξεις λαμβάνονται υπόψη για φορολογικές ελαφρύνσεις.

Συγκεκριμένα δεν λαμβάνονται υπόψη: 
α) οι δαπάνες για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου, πλοίων αναψυχής, αυτοκινήτων, δίτροχων κλπ. οχημάτων, για ανέγερση ακινήτου, για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων κλπ.
β) οι δαπάνες για ασφάλιση ζωής ή θανάτου, οι εισφορές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης του φορολογούμενου, οι τόκοι στεγαστικών δανείων για πρώτη κατοικία, τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης κ.λπ.(αναγράφονται σε άλλο κωδικό).
γ) οι δαπάνες για ενοίκιο κύριας κατοικίας, για παράδοση κατ' οίκον μαθημάτων ή για φροντιστήρια (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), για τόκους στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας, κλπ.

δ) οι δαπάνες για ασφάλιστρα πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, για δικαστικές δαπάνες και για αμοιβή δικηγόρων για δίκες μισθωτικών διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους οι οποίες εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα των ακινήτων.
ε) οι δαπάνες των ΔΕΚΟ και συναφείς (τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, μεταφορές, ηλεκτρικής ενέργειας).
Επίσης, δε λαμβάνεται υπόψη το κόστος αγοράς κρατικών λαχείων, τα ποσά που καταβάλλονται για τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια (πχ. ΚΙΝΟ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ, κλπ) και η δαπάνη εισόδου σε ΚΑΖΙΝΟ, καθόσον στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν πραγματοποιείται αγορά αγαθών ή παροχή υπηρεσιών όπως επιβάλλει ο νόμος, αλλά οι εν λόγω δαπάνες αφορούν το κόστος ή την προϋπόθεση συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Ενοίκια κατοικιών, Υδρευση-Αποχέτευση, Δημοτικά τέλη, Υπηρεσίες κοινοχρήστων (Συντήρηση ανελκυστήρα, Κηπουρός, Καθαρισμός πολυκατοικίας, Απόφραξη κεντρικής αποχέτευσης, Συντήρηση καυστήρα), Ηλεκτρικό ρεύμα, Υγραέριο - Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Κάρβουνα - καυσόξυλα, υπηρεσίες υγείας-φάρμακα (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), Αγορά αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων εν γένει, Τέλη κυκλοφορίας, Διόδια, Εισιτήρια σε τρένα, αεροπλάνα, πλοία, αστικές συγκοινωνίες, Ταχυδρομικές υπηρεσίες (δημόσιες και ιδιωτικές), Σταθερή και κινητή τηλεφωνία, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Συνδρομές σε τηλ. σταθμούς, Δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), Ασφάλιση κατοικίας, Ασφάλιση υγείας (αναγράφονται σε άλλο κωδικό), Ασφάλιστρα αυτοκινήτου - δικύκλων, Άλλες ασφαλίσεις, αγορά φωτοβολταϊκών.Από το ποσό των ανωτέρω δαπανών, εξαιρούνται τα ποσά των δαπανών που συλλέχθηκαν μέσω της «Κάρτας Αποδείξεων». Το ποσό των αποδείξεων δαπανών που απαιτείται να προσκομιστούν ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του φορολογούμενου, του δηλούμενου και φορολογούμενου, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 Euro.

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2012

Έρχονται 9 δίς φόροιΟι εκλογές έφυγαν, οι άγριοι φόροι έρχονται. Από τις αρχές Ιουλίου έως και το τέλος του έτους, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν σχεδόν 9 δισ. ευρώ φόρους.
Μόνο από τον φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης και το τέλος επιτηδεύματος το οικονομικό επιτελείο προσδοκά έσοδα 5,4 δισ. ευρώ όταν πέρυσι από τις ίδιες πηγές είχαν εισπραχθεί 1,1 δισ. ευρώ !!! Ακόμη 3 δισ. υπολογίζονται τα έσοδα από το Ειδικό Τέλος Ακινήτων.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο φόρος εισοδήματος εφέτος θα είναι κατά μέσο όρο τριπλάσιος από αυτό του προηγούμενου έτους. Η κυβέρνηση για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού κράτους θα απαιτήσει φόρο ακόμη και από το πρώτο ευρώ εισόδημα, ακόμη και από τους άνεργους!
Τα ποσά είναι τεράστια, εντείνοντας τους φόβους εκτροχιασμού του προϋπολογισμού εξαιτίας της διαφαινόμενης αδυναμίας των φορολογουμένων να καταβάλουν όλους τους φόρους σε τόσο μικρό διάστημα.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από τις αρχές του 2010 έως σήμερα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο αυξήθηκαν κατά 13 δισ. ευρώ περίπουΣύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΥΠΟΙΚ, οι οφειλέτες του Δημοσίου ανέρχονται σε 1 εκατ. και οφείλουν περί τα 45 δισ. ευρώ.
Μπροστά σε αυτή τη λαίλαπα η μόνη μας απάντηση είναι ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Έρχεται Αρμαγεδώνας φόρων και χαρατσιών: Κάλεσμα σε συζήτηση


Όλοι το διαισθάνονται λίγοι όμως έχουν επίγνωση τι μας περιμένει με τη νέα μνημονιακή κυβέρνηση, ειδικά στο θέμα των φόρων και των χαρατσιών. Οι πολλοί ελπίζουν, αδιαφορούν ή έχουν πλήρη άγνοια, υπακούοντας στα κελεύσματα της αποχαυνωτικής προπαγάνδας των ΜΜΕ. Άγνοια, ελλιπής ενημέρωση, προπαγάνδα είναι τα όπλα τους.

Πριν καιρό αλλά και στη συνέχεια είχαμε προβάλλει σε αναρτήσεις μας το νέο τοπίο λεηλασίας, βιασμού και αρπαγής των ελαχίστων που μας απόμειναν από τους θησαυροφύλακες των δανειστών και τα αρπαχτικά της διαπλοκής.
Σχετικά βλέπε εδώ.

Έχουμε τονίσει ότι όλη η οικονομική πολιτική των τελευταίων ετών εξυπηρετούσε αποκλειστικά και μόνο τους δανειστές τραπεζίτες, τα κοράκια των αγορών, τους έλληνες καρχαρίες. Καμμία φροντίδα ή μέριμνα για τα λαϊκά στρώματα, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους αδύναμους οικονομικά που ρίχνοντας όλο και περισσότερους στον καιάδα της υπερσυσώρευσης του κεφαλαίου.

Ο σκληρός μηχανισμός εξυπηρέτησης αυτής της πολιτικής είναι το Υπουργείο Οικονομικών και οι Υπηρεσίες του (τελωνεία, εφορίες). Κάτι που φαίνεται όλο και πιο καθαρά από τον εναγκαλισμό-κατάληψη αυτών των μηχανισμών από τους δανειστές και τους τραπεζίτες. Κάτι που μας υποδεικνύει με σαφήνεια πως στόχος των αγώνων μας πρέπει να είναι αυτός ο μηχανισμός.

Άνισος και δύσκολος αγώνας που πρέπει όμως να δοθεί με μαζικότητα, αποφασιστικότητα και ενότητα. Και κυρίως οπλισμένος με τη βαθειά γνώση του τί μας περιμένει με τη νέα κυβέρνηση. Και επειδή έρχεται ο καιρός των δηλώσεων καλούμε κάθε πολίτη, συλλογικότητα, μαζικό φορέα σε συνάντηση και συζήτηση για το θέμα της φορολογίας και των χαρατσιών την Τετάρτη 27 Ιούνη στο πάρκο της Τσαμαδού 10, ώρα 19.00.

Θα γίνει μια φορολογικής φύσεως ενημέρωση και θα απαντηθούν σχετικές ερωτήσεις.

Όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κόλαση που έρχεται.

Όλοι ΜΑΖΙ θα αποφασίσουμε για τις δράσεις μας.

ΖΗΤΑΜΕ:
Κατάργηση όλων των χαρατσιών και των φόρων που επιβλήθηκαν με τα μνημόνια.
Δεν πληρώνουμε τα χαράτσια και τους φόρους που επέβαλαν οι τραπεζίτες.
Να σπάσει ο Φόβος και να τσακιστεί η τρομοκρατία του Εφόρου.

ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΩ ΤΙΠΟΤΑ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΠΟΤΑ


Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εξαρχείων-Νεάπολης-Μουσείου

Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Ο "πατριωτισμός" των εφοπλιστών. Φορολογική ασυλία και παραγγελίες στην Κορέα...


αναδημοσίευση από εδώ και τώρα


«Για 5 Ελληνες εφοπλιστές δουλεύει η κορεατική ναυπηγική βιομηχανία», αναφωνεί έμπλεα πατριωτισμού και εθνικής υπερηφάνειας γνωστή οικονομική ιστοσελίδα («capital»), σπεύδοντας να παραθέσει και τα αδιάσειστα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τον παραπάνω τίτλο. 
Οπως αναφέρει, στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας «τη στιγμή αυτή κατασκευάζονται ή πρόκειται να κατασκευαστούν 31 ποντοπόρα δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ή liquefied natural gas carriers (LNGC)». Τα δεξαμενόπλοια αυτά - η αξία του καθενός εξ αυτών ανέρχεται στα 205 εκατομμύρια δολάρια - αποτελούν τον πιο «καυτό» κλάδο των ναυλαγορών, καθώς η μεγάλη ζήτηση για φυσικό αέριο και ο μικρός αριθμός του παγκόσμιου στόλου συντηρούν τα επίπεδα των ημερήσιων ναύλων κοντά στα 150.000 δολάρια. 

Αναφέρεται ακόμα ότι «τα 31 πλοία LNGC που έχουν παραγγελθεί στη Νότια Κορέα ανήκουν στους Ελληνες εφοπλιστές Γ. Αγγελικούση, Γ. Προκοπίου, Π. Λιβανό, Γ. Οικονόμου και Μαρτίνο». Συνεχίζοντας στον ίδιο πατριωτικό τόνο το ρεπορτάζ αποφαίνεται ότι «η ψυχορραγούσα ελληνική ναυπηγική βιομηχανία ποτέ δεν μπορούσε να κατασκευάσει τόσο σύνθετα τεχνολογικά πλοία, για τη ναυπήγηση των οποίων απαιτείται μεγάλη τεχνογνωσία». Βέβαια παρακάτω ομολογεί ότι «εξακολουθεί να υπάρχει κάποια ζήτηση για ελληνικά χέρια εξαιτίας της υψηλής τεχνογνωσίας και ποιοτικής δουλειάς που μπορούν να κάνουν» (!), αλλά το... πρόβλημα είναι «οι συνεχείς απεργίες που τα συνδικάτα επιβάλλουν»... Την «οπτική γωνία» και τα συμφέροντα των εφοπλιστών φυσικά εκφράζει, αλλά οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να υιοθετήσουν τη θέση τους «φτηνά μεροκάματα μήπως έρθει δουλειά».

Επίσης σύμφωνα με τη λίστα που καταρτίζει η εταιρεία «Golden Destiny», νέες παραγγελίες πλοίων, αξίας 1,6 δισ. δολαρίων, έκαναν το α' τρίμηνο του 2012 οι ντόπιοι εφοπλιστές, σε «ανταγωνιστικά», φτηνού εργατικού κόστους, ναυπηγεία του εξωτερικού, κυρίως στην ασιατική αγορά. Πρόκειται για μια ακόμη απόδειξη για το μελλοντικό ύψος της κερδοφορίας τους, για τις αστρονομικές αποδόσεις των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων και κερδών που «επενδύουν» στην ποντοπόρο ναυτιλία για τη διακίνηση εμπορευμάτων ξηρού φορτίου, πετρελαίου, υγροποιημένου αερίου. 

Οι νέες παραγγελίες των Ελλήνων εφοπλιστών φτάνουν στο 7,4% των παγκόσμιων παραγγελιών που υπογράφτηκαν στο διάστημα Γενάρη - Απρίλη του 2012. Το ίδιο διάστημα αγόρασαν και 32 μεταχειρισμένα πλοία αξίας 600 εκατ. δολαρίων. Μάλιστα, το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταρτίζει η «loyds List», ελέγχει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγροποιημένου αερίου.

Την ίδια ώρα εκατοντάδες εκατομμύρια έχει χάσει και χάνει το Δημόσιο, από το τεράστιο πλέγμα των φορολογικών απαλλαγών και ελαφρύνσεων που έχουν προσφέρει ειδικά προς το εφοπλιστικό κεφάλαιο οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. Την ώρα που τα δύο κόμματα του δικομματισμού έχουν εξαπολύσει έναν πρωτοφανή πόλεμο φορολογικής εξόντωσης των μισθωτών και συνταξιούχων και των λαϊκών στρωμάτων, διατηρούν και διευρύνουν ακόμα περισσότερο τα προνόμια που παρέχουν προς τους κεφαλαιοκράτες. Παροχές που αντιστοιχούν σε ζεστό χρήμα και οι οποίες δίνονται στο όνομα των δήθεν επενδύσεων, το μόνο που κάνουν όμως είναι να συμβάλουν στην αύξηση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομάδων και των εφοπλιστών.

Από τη σχετική έκδοση του υπουργείου Οικονομικών που αναφέρεται στις φοροαπαλλαγές συνολικά, η εφημερίδα Ριζοσπάστης επιλέγει και δημοσιεύει λέξη προς λέξη τις απαλλαγές που αναφέρονται στο εφοπλιστικό κεφάλαιο:
• Απαλλάσσονται από οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τη νέα φορολογική κλίμακα οι μισθωτοί και συνταξιούχοι πληρώνουν φόρο εισοδήματος για κάθε εισόδημα που είναι πάνω από 357 ευρώ το μήνα.
• Απαλλάσσεται από κάθε φορολογία η υπεραξία που μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από την πώληση κάποιου πλοίου, είτε από την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης είτε από άλλη αιτία. Σύμφωνα με το φορολογικό σύστημα όσοι αποφασίσουν να πουλήσουν κάποιο ακίνητο, πληρώνουν φόρο υπερτιμήματος.
• Απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος το ποσό των καθαρών κερδών ή μερισμάτων κάθε ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας που εκτός από την εκμετάλλευση πλοίων έχει και άλλες εκμεταλλεύσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η τάση δημιουργίας επιχειρήσεων - μαϊμού στον κλάδο, μόνο και μόνο για να κερδίζουν φοροαπαλλαγές για δραστηριότητες σε άλλους κλάδους.
• Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α' κατηγορίας, ναυπηγούμενα στην Ελλάδα.
• Μείωση του φόρου κατά 50% σε πλοία και κρουαζιερόπλοια α' κατηγορίας.
• Απαλλάσσονται από το φόρο πλοία α' κατηγορίας που υφίστανται επισκευές και οι δαπάνες για αυτές καλύπτονται με εισαγωγή συναλλάγματος.
• Μείωση του φόρου κατά 60% σε επιβατηγά πλοία, μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρτήτου υλικού αυτών.
• Μείωση του φόρου κατά 75% στα αλιευτικά πλοία.
• Απαλλάσσονται από το φόρο φορτηγά πλοία εφόσον έχουν ηλικία μικρότερη των 30 ετών.
• Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά ή κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή κάποιου τρίτου το εισόδημα που αποκτάται από γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα.
• Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση το εισόδημα που δημιουργείται από την εκμετάλλευση πλοίου στο εξωτερικό.
• Απαλλάσσονται από κάθε τέλος, τα έγγραφα που συντάσσονται για την εφαρμογή του Ν. 27/1975.
• Μειώνεται η εισφορά προς το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για τα πλοία που αποδεδειγμένα αργούν λόγω επισκευών, ελλείψεως εργασίας ή άλλης αιτίας. Η μείωση είναι ανάλογη με το χρόνο της αργίας.
• Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών τα τουριστικά επαγγελματικά πλοία ή πλοιάρια.
• Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος τα τουριστικά πλοία και πλοιάρια και οι βενζινάκατοι επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης.
• Απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και από το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος τα υπό ξένη σημαία τουριστικά πλοία και πλοιάρια επαγγελματικής ή ιδιωτικής χρήσης.
• Απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών και από τους δασμούς τα ναυταθλητικά σκάφη κάθε τύπου που ανήκουν σε αναγνωρισμένους ναυτικούς ομίλους ή ναυτικά σωματεία ή μέλη αυτών.
• Απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή εισφορά το εισόδημα που αποκτάται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κατέχουν αποκλειστικά μετοχές εταιρειών πλοιοκτητριών που βρίσκονται υπό ελληνική σημαία.
• Απαλλάσσονται από κάθε τέλος ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτο η διανομή κερδών και το καθαρό προϊόν της εκκαθαρίσεως αυτής, η ανάληψη κεφαλαίου και οι σχετικές εξοφλητικές αποδείξεις, οι εγγραφές στα βιβλία της εταιρείας και τα δικαιολογητικά καθώς και άλλα έγγραφα που αφορούν πράξη που ενεργεί η εταιρεία στο εξωτερικό κατέρχονται στην Ελλάδα, οι καταθέσεις και τα δάνεια των μετόχων, η κεφαλαιοποίηση των κερδών και η μη ανάληψη των κερδών από τους μετόχους.
• Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι παραδόσεις και εισαγωγές πλοίων ή άλλων πλωτών μέσων για εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση.
• Απαλλάσσονται από το ΦΠΑ οι προμηθευτές καυσίμων για τη ναυσιπλοΐα αλλά και της επαγγελματικής αλιείας.

Ολα τα παραπάνω είναι ένα μικρό δείγμα για το βαθιά αντιλαϊκό, τον απόλυτα ταξικό και καθόλα αντιδραστικό χαρακτήρα του φορολογικού συστήματος. Ενα φορολογικό σύστημα που λειτουργεί ως ένα πρόσθετο εργαλείο αναδιανομής υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και των εφοπλιστών. Είναι όμως και μια απάντηση αποστομωτική για όλους εκείνους που θρηνούν για τα μεγάλα δεινά που αντιμετωπίζει το εφοπλιστικό κεφάλαιο, από τους αγώνες των ναυτεργατών.