Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012

Υπόδειγμα μήνυσης κατά της ΔΕΗ για το χαράτσι


Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΗ 

Παραθέτουμε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΜΗΝΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. από καταναλωτές της ΔΕΗ, οι οποίοι εξόφλησαν τους λογαριασμούς ρεύματος μερικώς (πλήρωσαν το ρεύμα και όχι το χαράτσι) αλλά εκ των υστέρων η ΔΕΗ μετέφερε τα ποσά (ολικώς ή μερικώς) στο χαράτσι, εμφανίζοντας τους καταναλωτές αυτούς ως οφειλέτες ρεύματος. Τη μεταφορά των χρημάτων από το ρεύμα στο χαράτσι τη θεωρούμε 
Υπεξαίρεση με βάση το σκεπτικό της μήνυσης.

Σημείωση: Η μήνυση έχει συνταχθεί με βάση πραγματικά περιστατικά που αποδεικνύονται από έγγραφα και μαρτυρίες. Είναι προφανές ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις καταναλωτών στους οποίους έγινε υπεξαίρεση χρημάτων από τη ΔΕΗ. Το υπόδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε περιπτώσεις και τα πραγματικά περιστατικά και αποδείξεις-μαρτυρίες.

ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ


ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

ΜΗΝΥΣΗ 

του ............... ............... του ......... οδός .........., ... , Αθήνα. 

της ............... ............... του ......... οδός .........., ... , Αθήνα. 

ΚΑΤΑ 

Του Αρθούρου Ζερβού, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη 30. 

ΚΑΙ ΚΑΤΑ 
Παντός ετέρου υπευθύνου, ιδία των άλλων μελών του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας. 

*************************** 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Είμαστε συμβαλλόμενοι/ες ως πελάτες/τισσες – καταναλωτές/ριες με την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε, όπως οι περισσότεροι κάτοικοι αυτής της χώρας που διαμένουν σε ηλεκτροδοτούμενες κατοικίες. 

Στον 1ο από εμάς η ΔΕΗ Α.Ε. έχει δώσει τον αριθμό παροχής ........................ και κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής ........................ και στην 2η από εμάς τον αριθμό παροχής ....................... και κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής .................... Οι λογαριασμοί εκδίδονται επ΄ ονόματί μας και αφορούν στις καταναλώσεις στις ως άνω διευθύνσεις κατοικίας μας. 

Βάσει της συμβάσεώς μας με την ΔΕΗ Α.Ε., η οποία είναι μια αμιγώς αστική σύμβαση προμήθειας ρεύματος, με εκατέρωθεν υποχρεώσεις και δικαιώματα, η ΔΕΗ Α.Ε., ως προμηθεύτρια, υποχρεούται στην παροχή σε εμάς ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω του δικτύου και των εγκαταστάσεών της, και εμείς, ως καταναλωτές, υποχρεούμαστε στην πληρωμή της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που πραγματοποιούμε, όπως αυτή η κατανάλωση καταγράφεται στους μετρητές (ρολόγια) που αντιστοιχούν στους παραπάνω αριθμούς παροχών μας και τα οποία ρολόγια είναι εγκατεστημένα στις εισόδους των κατοικιών μας. Μαζί με την πληρωμή της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, υποχρεούμαστε και στην πληρωμή τελών που απλώς συνεισπράττονται από τη ΔΕΗ Α.Ε και τα οποία μέχρι το 2011 ήταν τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το Τέλος ΕΡΤ. 

Το ότι η ΔΕΗ συνεισπράττει τα ως άνω δημοτικά τέλη, δεν καθιστά δημόσια την μεταξύ μας σύμβαση, η οποία εξακολουθεί να είναι ιδιωτική σύμβαση προμήθειας ρεύματος, ενώ η ΔΕΗ Α.Ε. δεν είναι δικαιούχος των τελών αυτών, αλλά υποχρεούται να τα αποδίδει στους δικαιούχους, λειτουργώντας ως απλός «εισπράκτορας» των τελών αυτών, για λογαριασμό των δικαιούχων. 

Δια του ν. 4021/2011 (άρθρο 53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, επιβλήθηκε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών. Πρόκειται για ένα φόρο, που και αυτός συνεισπράττεται από την ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς να είναι η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούχος του φόρου αυτού, δικαιούχος αυτού είναι το Ελληνικό Δημόσιο. 

Για την είσπραξη από την ΔΕΗ Α.Ε. το ως άνω άρθρο 53 προβλέπει στις παραγράφους 9 και 12 : 
«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιανουάριο του 2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013. 
«12. Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος» 

Για την υποχρέωση απόδοσης του ποσού του τέλους από τη ΔΕΗ στο Ελληνικό Δημόσιο, η παράγραφος 10 προβλέπει τα εξής : 
«Τα ποσά του ειδικού τέλους που εισπράττονται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο μέχρι τις δέκα του επόμενου μήνα από το μήνα στον οποίο εισπράχθηκαν οι σχετικοί λογαριασμοί, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13.». 

Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα της ΔΕΗ Α.Ε. να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εάν δεν πληρωθεί ο φόρος αυτός από τον καταναλωτή, στην παράγραφο 11 του ως άνω άρθρου . 
«11. Αν δεν καταβληθεί το τέλος , και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη λήξη της προθεσμίας εξόφλησης του λογαριασμού, η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του ρεύματος του καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος προβαίνει σε διακοπή της σύνδεσης και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 13». 

Επίσης βάσει του νόμου αυτού εκδόθηκαν και υπουργικές αποφάσεις και ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών, για να ρυθμίσουν απλώς τις τεχνικές λεπτομέρειες είσπραξης του φόρου από την ΔΕΗ Α.Ε. και απόδοσης του φόρου στο Ελληνικό Δημόσιο. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ΥΑ ΠΟΛ 1230/ΦΕΚ Β΄ 178 /2012, ΥΑ ΠΟΛ 1056/2012/ ΦΕΚ Β ΄/ 756 / 2012 , ΥΑ ΠΟΛ 1258 / 2011 / ΦΕΚ Β ΄ / 3249 /2011. 

Εξ όλων των ανωτέρω, προκύπτει ότι το αδιαμφισβήτητο νομικό πλαίσιο ορίζει ότι η ΔΕΗ Α.Ε. δεν είναι δικαιούχος του φόρου αυτού, απλώς λειτουργεί και πάλι ως «εισπράκτορας», προστηθείς, άλλως βοηθός εκπλήρωσης του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο και οφείλει να αποδώσει τα ποσά που θα εισπράξει και που αντιστοιχούν στο φόρο αυτό. 

Προκύπτει επίσης ότι στους λογαριασμούς που μας απέστειλε η ΔΕΗ Α.Ε., μετά την θέσπιση του νόμου αυτού, υπήρχαν ενσωματωμένες δύο εντελώς διαφορετικές απαιτήσεις εναντίον μας, ήτοι 1) η απαίτηση της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. για την καταβολή της αξίας του ηλεκτρικού ρεύματος που κάθε φορά έχουμε καταναλώσει, μαζί με τα δημοτικά τέλη και τέλος ΕΡΤ και 2) η απαίτηση του Δημοσίου για την καταβολή του τέλους ακινήτων, η οποία είναι απαίτηση του Δημοσίου και όχι της ΔΕΗ Α.Ε., απλώς η ΔΕΗ Α.Ε. λειτουργούσε και λειτουργεί ως βοηθός είσπραξης και εντολοδόχος του Δημοσίου, σε ό,τι αφορά το τέλος ακινήτων. 

Τέλος, το νομικό πλαίσιο συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμόν 1972/25-5-2012 απόφαση του ΣτΕ, κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως διαφόρων φορέων κατά των αντισυνταγματικών διατάξεων του ως άνω νόμου και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Σχετ. 1. 

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, αντισυνταγματική είναι η δυνατότητα διακοπής ρεύματος που προβλέπεται και στο άρθρο 53 του Ν. 4021/2011 για όποιον δεν καταβάλλει το τέλος και η ως άνω απόφαση του ΣτΕ ακύρωσε την υπ΄ αριθμόν 1211/2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 

Το ΣτΕ κρίνει ότι αποτελεί συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση στη συμβατική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος και προσβολή του δικαιώματος του πρώτου για ελεύθερη απόλαυση των απορρεόντων από τη σχετική σύμβαση προμήθειας δικαιωμάτων του. 

Ακόμη, η Ολομέλεια του ΣτΕ δέχθηκε ότι με την κύρωση της διακοπής του ρεύματος σε φορολογούμενο, επειδή δεν είναι συνεπής με φορολογικές υποχρεώσεις άσχετες προς τις απορρέουσες από τη σύμβαση παροχής ρεύματος υποχρεώσεις του, παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, διότι πρόκειται περί μέτρου το οποίο οδηγεί σε αναίρεση της καθολικότητας της παροχής υπηρεσιών κοινωφελούς δικτύου και εξυπηρετήσεως για λόγο ο οποίος δεν είναι συναφής με την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 


ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΗΝΥΣΗ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ (αν και τα νομικά προβλήματα και η αντισυνταγματικότητα του νόμου είναι ορατή και με την πρώτη ματιά). Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. , όπως αυτή εκπροσωπείται από τον μηνυόμενο Πρόεδρό της, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΜΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΤΗΣ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΤΟΣΟ ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΑΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

Ευθύς αμέσως με την θέσπιση του ως άνω νόμου και την αποστολή σε εμάς ως αντισυμβαλλόμενους/ες καταναλωτές/τριες των σχετικών λογαριασμών της ΔΕΗ Α.Ε., οι οποίοι περιείχαν και το κονδύλιο του τέλους (φόρου) ακινήτων, αρνηθήκαμε να πληρώσουμε τον συγκεκριμένο φόρο, τόσο για λόγους πραγματικής οικονομικής αδυναμίας, όσο και για λόγους άρνησης πληρωμής ενός αντισυνταγματικού και παράνομου φόρου. 

Θέλοντας όμως να είμαστε απολύτως «εντάξει» με τις υποχρεώσεις μας ως αντισυμβαλλόμενοι/ες καταναλωτές/τριες απέναντι στη ΔΕΗ Α.Ε., δηλώσαμε ρητώς και εγγράφως σε αυτήν, ότι συνεχίζουμε να καταβάλουμε το ποσό που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση του ηλεκτρικού μας ρεύματος, όσο και το ποσό που αντιστοιχούσε στα μέχρι το 2011 τέλη που συνεισέπραττε η ΔΕΗ Α.Ε. ήτοι τα δημοτικά τέλη και τέλος ΕΡΤ. 

Έτσι αποστείλαμε, μαζί με πολλούς άλλους, οι οποίοι άπαντες ακολούθησαν την ίδια τακτική, εξώδικα στη ΔΕΗ Α.Ε. δια των οποίων ρητώς της δηλώσαμε ότι, εκ των δύο διαφορετικών απαιτήσεων που εμπεριέχονται στους λογαριασμούς που μας απέστειλε, ήτοι α) την απαίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. για το ποσό της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, (συν τέλη εκτός ΕΕΤΗΔΕ) και β) την απαίτηση για καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ, της οποίας η ΔΕΗ Α.Ε. δεν ήταν δικαιούχος, αλλά λειτουργούσε ως εισπράκτορας και προστηθείς για την είσπραξη του Ελληνικού Δημοσίου, επιλέγουμε και καταβάλουμε και εξοφλούμε μόνο την 1η απαίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. για κατανάλωση του ρεύματος και όχι το ΕΕΤΗΔΕ, το οποίο ρητώς αρνηθήκαμε να καταβάλουμε και όντως δεν καταβάλαμε. Για το λόγο αυτό καταβάλαμε σε ΑΤΜ το ποσό που αντιστοιχούσε σε κατανάλωση ρεύματος και τέλη πλην ΕΕΤΗΔΕ και αποστείλαμε διαδοχικά τα κατωτέρω έγγραφα εξώδικα στη ΔΕΗ Α.Ε. : 

1) το από ../../.... εξώδικό μας, που επιδόθηκε στη ΔΕΗ Α.Ε. δια της υπ΄ αριθμόν ...../../../.... εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή Αθηνών ......... ......  Ρητώς δηλώσαμε δια του ως άνω εξωδίκου ότι αρνούμαστε να καταβάλουμε το ΕΕΤΗΔΕ, πλην όμως έχουμε ήδη εξοφλήσει το ποσό που αντιστοιχούσε στο ρεύμα που είχαμε καταναλώσει συν τα τέλη εκτός ΕΕΤΗΔΕ.  

2) Αργότερα αποστείλαμε, μαζί με άλλους, το από ../../.... εξώδικό μας προς την ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο επιδόθηκε δια της υπ΄ αριθμόν ......./../../.... εκθέσεως επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή ......... ......... Και πάλι δηλώσαμε ότι εξοφλούμε δια των καταβολών μας μόνο το ποσό που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και τέλη πλην ΕΕΤΗΔΕ, ενώ και πάλι ρητώς αρνηθήκαμε την καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ.  

Τον Μάρτιο του 2012, πληροφορηθήκαμε ότι η ΔΕΗ Α.Ε., σκόπευε να προβεί στην εξής παράνομη ενέργεια, στην οποία τελικά προέβηκε : Δηλαδή παρά τις ως άνω ρητές έγγραφες εξώδικες δηλώσεις όσων (και ήταν και είναι πολλοί) αρνήθηκαν για τους λόγους τους ο κάθε ένας, (οικονομικούς, δικαιοπολιτικούς ή και τα δύο), να εξοφλήσουν το ΕΕΤΗΔΕ, εξόφλησαν όμως το ρεύμα που τους αναλογούσε, μέρος του καταβληθέντος ποσού, το οποίο σύμφωνα με τις ρητές δηλώσεις των καταναλωτών αντισυμβαλλόμενων, αφορούσε αποκλειστικά την κατανάλωση ρεύματος, σκόπευε να το καταλογίσει στο οφειλόμενο ΕΕΤΗΔΕ των συγκεκριμένων καταναλωτών. 

Θέλοντας να προλάβουμε το ενδεχόμενο αυτό και ανησυχώντας για τυχόν απειλές διακοπής ρεύματος, το οποίο όμως εμείς είχαμε εξοφλήσει, μεταβήκαμε στο κατάστημα της ΔΕΗ Α.Ε. στην οδό Αριστείδου, στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο και υπαγόμαστε. 

Εκεί, ο διευθυντής του καταστήματος ................. μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταλογιστούν τα ποσά που είχαμε καταβάλει για την εξόφληση του ρεύματός μας στο ΕΕΤΗΔΕ και συνεπώς δεν κινδυνεύαμε να φαινόμασταν ότι δήθεν οφείλουμε ρεύμα, και με τον τρόπο αυτόν (μας διαβεβαίωσε) ότι δεν κινδυνεύαμε με διακοπή ρεύματος. 

Μάλιστα, μας εξέδωσε και έγγραφο σημείωμα, δια του οποίου εξοφλήσαμε στα ταμεία της ΔΕΗ στην Αριστείδου τους εκκρεμείς μέχρι τότε λογαριασμούς ρεύματος, εξοφλώντας κατά την πάγια τακτική και απόφασή μας, μόνο το ποσό που αντιστοιχούσε σε ρεύμα. 

Με τον τρόπο αυτόν και παρά την ταλαιπωρία μας, θεωρήσαμε το θέμα λήξαν. 

Η αγανάκτηση και η έκπληξή μας ήταν τεράστια, όταν πληροφορηθήκαμε ότι τελικά η ΔΕΗ Α.Ε., παρά τις ρητές έγγραφες δηλώσεις μας και παρά τις έγγραφες διαβεβαιώσεις της, πράγματι προχώρησε στις εξής παράνομες ενέργειες. 

Καταλόγισε στο ΕΕΤΗΔΕ μέρος του ποσού που είχαμε καταβάλει για να εξοφλήσουμε το ρεύμα μας, όπως ρητώς και εγγράφως είχαμε δηλώσει. 

Σε ό,τι αφορά τον 1ο εξ ημών, η ΔΕΗ Α.Ε. (ο μηνυόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπός της) αυθαίρετα καταλόγισε στο ΕΕΤΗΔΕ (δηλαδή αυθαίρετα κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο) το ποσό των …… ευρώ, αν και εγώ ρητώς και εγγράφως είχα δηλώσει ότι ό,τι ποσό καταβάλω στη ΔΕΗ Α.Ε., το καταβάλω μόνο για την εξόφληση του ρεύματος. 

Σε ό,τι αφορά στην 2η εξ ημών, η ΔΕΗ Α.Ε. (ο μηνυόμενος ως νόμιμος εκπρόσωπός της) αυθαίρετα καταλόγισε στο ΕΕΤΗΔΕ (δηλαδή αυθαίρετα κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο) το ποσό των …… ευρώ, αν και εγώ ρητώς και εγγράφως είχα δηλώσει ότι ό,τι ποσό καταβάλω στη ΔΕΗ Α.Ε., το καταβάλω μόνο για την εξόφληση του ρεύματος. 

Με τον τρόπο αυτόν, ο μηνυόμενος αφενός τα χρήματά μας, που εξοφλούσαν απαίτηση της ΔΕΗ Α.Ε., ήτοι εξοφλούσαν απαίτηση του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί, τα παρέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο, ωφελώντας αυτό και ζημιώνοντας ταυτόχρονα τη ΔΕΗ Α.Ε., αφετέρου μας εμφανίζει πλέον ότι δήθεν οφείλουμε ηλεκτρικό ρεύμα και μας απειλεί με διακοπή ρεύματος, «παρακάμπτοντας» και περιγράφοντας με τον τρόπο αυτόν (η θεωρώντας ότι παρακάμπτει) και την απόφαση του ΣΤΕ, δια της οποίας ρητώς απαγορεύεται ως αντισυνταγματική η διακοπή ρεύματος για λόγους μη εξόφλησης του ΕΕΤΗΔΕ. 

Τα ανωτέρω, προκύπτουν από τους τελευταίους λογαριασμούς ρεύματός μας, δια των οποίων εμφανιζόμαστε να οφείλουμε δήθεν τα αντίστοιχα ως άνω ποσά για ηλεκτρικό ρεύμα, (…. και ….. ευρώ αντίστοιχα) ενώ στους λογαριασμούς αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα η απειλή ότι επίκειται διακοπή ρεύματος, λόγω δήθεν οφειλών της αξίας του καταναλωθέντος ρεύματος Σχετ. 6 και 7. 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η ως άνω αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια, πραγματοποιήθηκε σε πάρα πολλούς καταναλωτές, εκτός από εμάς, τα δε ποσά που παρανόμως παρέδωσε ο μηνυόμενος στο Ελληνικό Δημόσιο, και αφορούν το σύνολο των καταναλωτών, υπερβαίνουν τα ποσά που απαιτούνται για να χαρακτηριστούν κακουργηματικές οι πράξεις του. 

Σε νέα επίσκεψη διαμαρτυρίας μας στο υποκατάστημα της ΔΕΗ Α.Ε. στην οδό Αριστείδου, ο διευθυντής κ. .........., προσπάθησε να δικαιολογηθεί επιρρίπτοντας την ευθύνη στο ….. μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο δήθεν ….. δεν είχαν δοθεί οι κατάλληλες εντολές, ώστε να μπορέσει να «διακρίνει» τις δύο εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους απαιτήσεις, ήτοι την απαίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. για την καταβολή του κονδυλίου κατανάλωσης ενέργειας και την απαίτηση του Δημοσίου για καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ. 

Του επισημάναμε φυσικά ότι το μηχανογραφικό σύστημα δέχεται εντολές από τους αρμοδίους υπαλλήλους και δεν αποφασίζει ούτε πράττει από μόνό του το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε, αλλά ελέγχεται και καθορίζεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. – μηνυόμενο. 

Την δικαιολογία αυτή, περί δήθεν ευθυνών του … μηχανογραφικού συστήματος, χρησιμοποίησε και εγγράφως η ΔΕΗ Α.Ε. σε απάντησή της σε άλλη καταναλώτρια, την ............ που αντιμετώπισε την ίδια ακριβώς με εμάς αυθαιρεσία (απόδειξη ότι η παρανομία αυτή έγινε σε μεγάλη κλίμακα και τα ποσά που παρανόμως παραδόθηκαν στο Δημόσιο είναι μεγάλα και απαιτούν την διερεύνηση κακουργηματικών πράξεων). 

Στην από ../../.... επιστολή της προς την ως άνω καταναλώτρια, η ΔΕΗ Α.Ε.,, δια της Δ/ντρας Καταστήματος ................ αναγράφει επί λέξει : 

«Η μερική εξόφληση ενός λογαριασμού δεν είχε κανένα πρακτικό νόημα όπως ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών από 6/3/2012 με ανακοίνωσή του, διότι σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες του μηχανογραφικού συστήματος της ΔΕΗ εξοφλείται πρωτίστως το τμήμα του προηγούμενου λογαριασμού που δεν είχε καταβληθεί, κατά περίπτωση …….» 

Δηλαδή, η ΔΕΗ Α.Ε. εμφάνισε παράτυπα και παράνομα ως δήθεν κοινή και ενιαία απαίτηση το άθροισμα των δύο ως άνω ξεχωριστών και διαφορετικών απαιτήσεων, ήτοι 

α) απαίτηση για κατανάλωση και 

β) απαίτηση για ΕΕΤΗΔΕ, 

και όταν καταβάλαμε ποσό για το ρεύμα, εξοφλώντας και με ρητή μας έγγραφη δήλωση το ρεύμα του 2ου κατά σειρά περιέχοντος κονδύλιο ΕΕΤΗΔΕ λογαριασμού που μας απέστειλε, το καταλόγιζε στην προηγούμενη δήθεν ενιαία απαίτηση ρεύματος και ΕΕΤΗΔΕ που ενσωματωνόταν στον 1ο κατά σειρά λογαριασμό που μας απέστειλε, επιλέγοντας, να εξοφλήσει μερικώς το ΕΕΤΗΔΕ και να «αφήσει» ανεξόφλητο το ρεύμα. 

Και για όλα αυτά έφταιγε δήθεν το ….μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε., το οποίο όμως δέχεται εντολές από τον μηνυόμενο και τους υπαλλήλους του. 

Έτσι σήμερα, δια των τελευταίων λογαριασμών της, ο μηνυόμενος μας απειλεί με διακοπή ρεύματος, επειδή δήθεν οφείλουμε ρεύμα, και με αυτήν την λογιστική …. απάτη, θεωρεί ότι δήθεν συμμορφώνεται και με την απόφαση του ΣτΕ, αφού κατά τον μηνυόμενο, δεν οφείλουμε ΕΕΤΗΔΕ, αλλά σύμφωνα με το μηχανογραφικό σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε., οφείλουμε δήθεν … ρεύμα, οπότε δήθεν δικαιούται να μας κόψει το ρεύμα. 


ΠΟΙΝΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΜΗΝΥΟΜΕΝΟΥ (και πιθανόν όλων των μελών Δ.Σ. που επίσης, όπως ο μηνυόμενος, γνώριζαν, στήριζαν, διέταζαν και αποδέχονταν την ανωτέρω παράνομη πρακτική, αλλά και όλων των υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. που πραγματοποίησαν τις παράνομες πράξεις). 

Πέραν της προφανούς παράβασης της αστικής μεταξύ μας σύμβασης προμήθειας, ο μηνυόμενος, εν γνώσει του, προέβη στα εξής ποινικά αδικήματα, διατάσσοντας τους υπαλλήλους του να προβούν στις εξής παράνομες πράξεις : 

Α) ΜΕ ΘΥΜΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. 

Ο μηνυόμενος τέλεσε το αδίκημα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (258 ΠΚ) κατά του νομικού προσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., στο οποίο είναι διευθύνων σύμβουλος. 

Ο μηνυόμενος παρανόμως ιδιοποιήθηκε χρήματα που ανήκαν στην περιουσία της ΔΕΗ ΑΕ, αφού εξοφλούσαν απαιτήσεις της, και τα παρέδωσε σε τρίτον, (το Ελληνικό Δημόσιο), ζημιώνοντας αντίστοιχα την περιουσία του νομικού προσώπου της ΔΕΗ ΑΕ., αφού οι απαιτήσεις της αυτές είχαν εξοφληθεί από τους καταναλωτές, και όμως ιδιοποιήθηκαν από τον μηνυόμενο για να παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο, αδιάφορο σε ποιο (περίπτωση ιδιοποίησης «υπέρ τρίτου», αφού ο δράστης ιδιοποιείται τα χρήματα στην περιουσία του, για να τα διαθέσει στη συνέχεια όπως αυτός νομίζει) και ενώ σήμερα τα χρήματα αυτά λείπουν από το ταμείο της ΔΕΗ Α.Ε. 

Κατά το άρθρο 258 περ. α` ΠΚ, υπάλληλος ο οποίος παράνομα ιδιοποιείται χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα που τα έλαβε ή τα κατέχει λόγω αυτής της ιδιότητάς του και αν ακόμα δεν ήταν αρμόδιος γι` αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Από την εν λόγω διάταξη, προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόμενου από αυτήν εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, το οποίο περιλαμβάνει την αντικειμενική υπόσταση της κατά το άρθρο 375 παρ. 1 υπεξαίρεσης με επαύξηση της ποινής, απαιτείται: α) παράνομη ιδιοποίηση ξένων (ολικά ή εν μέρει) κινητών πραγμάτων ή χρημάτων, τέτοια δε θεωρούνται εκείνα τα οποία βρίσκονται σε ξένη, σε σχέση με το δράστη, κυριότητα, με την έννοια κατά την οποία αυτή εκλαμβάνεται στο αστικό δίκαιο, β) ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου, κατά την έννοια του άρθρου 13 στοιχ. α` ΠΚ, όπως αυτή διευρύνεται με το άρθρο 263α` του ίδιου Κώδικα, γ) ο υπάλληλος να έλαβε ή να κατέχει τα κινητά πράγματα ή τα χρήματα υπό την υπαλληλική ιδιότητα, αδιάφορα αν ήταν αρμόδιος ή όχι γι` αυτό. Ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει τη θέλησή του να εξουσιάζει και διαθέτει το πράγμα σαν να είναι κύριος. Υποκειμενικά απαιτείται η ύπαρξη δόλου, ο οποίος ενέχει τη γνώση του δράστη ότι το πράγμα ή τα χρήματα είναι ξένα (ολικά ή εν μέρει) ως προς αυτόν και ότι τα έλαβε ή τα κατέχει υπό την υπαλληλική του ιδιότητα, καθώς και τη θέληση να τα ιδιοποιηθεί παράνομα, δηλαδή χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη (ΑΠ 571/2008). 

Αποτελεί ιδιοποίηση οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη με την οποία εκδηλώνεται η θέλησή του να έχει τα χρήματα ή πράγματα σαν να ήταν κύριος αυτών (ΑΠ 407/2007), λ.χ. με κατάθεση τους σε λογαριασμό του ή παράδοσή τους σε τρίτον (Μ. Μαργαρίτης Ποινικός Κώδικας Ερμηνεία άρθρου 258 αριθμός 3) 

Η ιδιοποίηση χρημάτων καταθετών από υπάλληλο Τράπεζας μπορεί να γίνει και με τη λογιστική μεταφορά τους σε λογαριασμό του δράστη ή τρίτου (ΑΠ 1949/2002). 
Αν για οιοδήποτε λόγο κριθεί ότι δεν συντρέχει δόλος υπεξαίρεσης, τότε έχει πληρωθεί η αντικειμενική υπόσταση του άρθρου 257 ΠΚ (εκμετάλλευση εμπιστευμένων πραγμάτων). 

Επίσης τελέστηκε το αδίκημα του άρθρου 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος). 

Β) ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΤΕΣ 
1) Ο μηνυόμενος τέλεσε το αδίκημα του άρθρου 232Α ΠΚ καθόσον με πρόθεση δεν συμμορφώνεται με την διάταξη της ως άνω αποφάσεως του ΣτΕ, και εξακολουθεί να μας απειλεί με διακοπή ρεύματος, παρ΄ όλο που έχουμε εξοφλήσει πλήρως το ρεύμα, και το μόνο που εξακολουθούμε να οφείλουμε είναι το ΕΕΤΗΔΕ, για το οποίο όμως υπάρχει απαγόρευση διακοπής ρεύματος, βάσει της ως άνω αποφάσεως. 

Ο δόλος του μηνυόμενου, που οφείλεται στις εισπρακτικές επιδιώξεις του, αποδεικνύεται από το ότι παρά τις διαμαρτυρίες μας, εξακολουθεί να μας εμφανίζει ως οφειλέτες/τριες ηλεκτρικού ρεύματος, για να «παρακάμψει», όπως θεωρεί, τις διατάξεις της ως άνω αποφάσεως, ενώ θα μπορούσε να μας παραδώσει βεβαιώσεις ότι δεν οφείλουμε ηλεκτρικό ρεύμα και να μην μας απειλεί με διακοπές ρεύματος, ενώ το μόνο που οφείλουμε είναι το ΕΕΤΗΔΕ. 

2) Ο μηνυόμενος τέλεσε το αδίκημα της εκβίασης (άρθρο 385 ΠΚ), τουλάχιστον σε απόπειρα, αφού μας απειλεί ότι θα μας διακόψει την παροχή ρεύματος, προκειμένου να καταβάλουμε εκ νέου, για 2η φορά το ποσό του ηλεκτρικού ρεύματος, το οποίο ήδη έχουμε καταβάλει, και το έχουμε δηλώσει εγγράφως δια των ως άνω εξωδίκων δηλώσεών μας ότι το έχουμε καταβάλει. 

Παρ΄ όλα αυτά, ο μηνυόμενος, δια της απειλής της διακοπής ρεύματος, επιχειρεί να αποκομίσει όφελος (η επιχείρηση ΔΕΗ Α.Ε.) που δεν δικαιούται, αφού η απαίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. έχει εξοφληθεί από εμάς και ο μηνυόμενος επιχειρεί με απειλές να την εισπράξει αχρεωστήτως για δεύτερη φορά, ήτοι επιχειρεί να αποκομίσει ο ίδιος ή τρίτος παράνομο περιουσιακό όφελος κατ΄ άρθρον 385 ΠΚ. 

Ως απειλή νοείται κάθε συμπεριφορά που ενέχει προαγγελία κακού που εξαρτάται από τη βούληση του δράστη και αποσκοπεί στον επηρεασμό της βούλησης του τρίτου που ουσιαστικώς πειθαναγκάζεται να υποκύψει και να αποδεχθεί τις προτάσεις του δράστη (ΑΠ 1947/2006). 

Επισημαίνουμε και πάλι ότι τα ως άνω αδικήματα τελέστηκαν εναντίον μεγάλου αριθμού καταναλωτών, εκτός από εμάς τους μηνυτές/μηνύτριες, συνεπώς τα ποσά ανέρχονται σε μεγάλο ύψος που καθιστούν απαραίτητη την διερεύνηση πράξεων σε βαθμό κακουργήματος.   


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Μηνύουμε τον ανωτέρω Αρθούρο Ζερβό και κάθε άλλον υπεύθυνο για τα ως άνω αδικήματα, καθώς και κάθε συμμέτοχο, συνεργό ή ηθικό αυτουργό τους καθώς και για κάθε άλλο αδίκημα που τυχόν προκύψει από την διερεύνηση της υπόθεσης και ζητούμε την κατά νόμο ποινική δίωξη και τιμωρία κάθε υπευθύνου. 
Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα ως πολιτικοί ενάγοντες/ενάγουσες στην ποινική προδικασία και κύρια διαδικασία και ζητούμε την επιδίκαση σε έναν/μία εξ ημών του ποσού των ....... ευρώ, λόγω ηθικής βλάβης, που μας προξένησε ο μηνυόμενος με τις περιγραφόμενες στην παρούσα αξιόποινες πράξεις του, με ρητή επιφύλαξη ως προς το επιπλέον ποσό να το αναζητήσουμε από τα αρμόδια αστικά δικαστήρια. 

Μάρτυρα καλούμε τον ………………………………………………….. 

Πληρεξούσιο και αντίκλητό μας διορίζουμε τον δικηγόρο Αθηνών …………………………………………………., 

Αθήνα, …………………. 

Οι μηνυτές/μηνύτριες. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση στείλτε email στο dikaexarchion@gmail.com.