Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Νομικό κείμενο που μπλοκάρει πλειστηριασμούς (για οφειλέτες τραπεζών)Διακινείται στην Ιταλία και έχει μπλοκάρει δεκάδες πλειστηριασμούς.


Θέμα: 
K.A.Y.O.
Κοινοποίηση Αποδοχής υπό όρους και επαλήθευση του θεωρούμενου χρέους/πίστωσης

Αξιότιμε (η) ________ Αρ. Πρωτοκόλλου

Σας γράφω σχετικά με το αίτημά σας πληρωμής για _____ _____ που απεστάλη προς _________, για να σας ενημερώσω ότι τα αιτήματά σας

έχουν γίνει ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ δεκτά εφόσον μου παρέχετε:
- Τεκμηριωμένα και πιστοποιημένα αποδεικτικά στοιχεία ότι η υπογραφή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου σε θέση να λάβει την εν λόγω απόφαση.
- Αποδεικτικά έγγραφα ότι εσείς είστε οι κάτοχοι του αρχικού και μη αλλοιωμένου χρέους (όχι αντίγραφο).
-Αποδεικτικά έγγραφα ότι το θεωρούμενο χρέος/πίστωση ή/και το ποσό ΔΕΝ έχει πωληθεί ή/και παραχωρηθεί σε εσάς από νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα ή τρίτα μέρη.
- Αποδεικτικά έγγραφα ότι οι τόκοι έχουν υπολογιστεί κανονικά και ΔΕΝ αποτελούν αποτέλεσμα τοκισμού τόκων και κατά συνέπεια τραπεζικού ανατοκισμού ή/και άλλων μορφών.
- Αποδεικτικά έγγραφα ότι το επίπεδο των επιτοκίων είναι κάτω από το όριο πραγματικής τοκογλυφίας.
- Όλα τα σχετικά έγγραφα στα οποία φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, τα έξοδα, τα συνολικά κόστη και οι αμοιβές/διευκολύνσεις εκείνου που υποβάλλει τα εν λόγω αιτήματα. 
- Τα καταχωρημένα τιμολόγια στις οικονομικές καταστάσεις, που αποδεικνύουν την αυθεντικότητα του χρέους και σε ποιον οφείλεται αρχικά (θα απορριφθεί η απλή δήλωση).
- Όλα τα λογιστικά έγγραφα που αποδεικνύουν την πραγματική απώλεια της αξίας για κάθε αναφερόμενη φορολογική αρχή.
- Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και στον αρχικό κάτοχο του χρέους, για την ανάκτηση του θεωρούμενου χρέους/πίστωσης.
- Αποδεικτικά έγγραφα ότι υπάρχουν νόμιμα χρήματα/νόμισμα σε κυκλοφορία, δηλ. με μετρήσιμο αντίκρισμα, που υποστηρίζεται από οτιδήποτε με πραγματική αξία με την οποία θα πληρωθεί το εν λόγω χρέος, μαζί με τις προδιαγραφές της μονάδας μέτρησης που θα πρέπει να χρησιμοποιήσω.
- Το όνομα και το επώνυμο του ατόμου που κάνει το εν λόγω αίτημα, την απόδειξη ύπαρξης του, την αρμοδιότητά του και την άδεια εξασκήσεως. Απορρίπτεται αντιπρόσωπος αυτού, εκπρόσωπος ή/και απεσταλμένος, κλπ.
- Όλα τα έγγραφα που βεβαιώνουν το ποσό των παροχών ή/και των διευκολύνσεων των αιτούντων Φορέων (_________), και όλων των επιμελητών, διαχειριστών αυτών των αιτημάτων.
- Τα αποδεικτικά στοιχεία της ζημίας, δεδομένου ότι πριν την υπογραφή, το εν λόγω θεωρούμενο χρέος/πίστωση ήταν ανύπαρκτο.
- Αποδεικτικά στοιχεία σύμβασης που υπεγράφη ανάμεσα σε μένα και σε εκείνον που υποβάλλει τα συγκεκριμένα αιτήματα και η οποία τηρεί τα 4 βασικά σημεία μιας έγκυρης σύμβασης:
01) Μέγιστη δυνατή διαφάνεια και από τις δύο πλευρές. Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν μπορεί εκ των υστέρων να ισχυριστεί ότι «θα έπρεπε να γνωρίζει κάτι» εάν αυτό δεν είχε ρητώς εκφραστεί κατά τη χρονική στιγμή της σύναψης της σύμβασης.
02) Αντιπαροχή που προσφέρεται από τα δύο μέρη, το οποίο είναι το θέμα της συναλλαγής. Πρέπει να είναι χρηματικό ποσό, ή οτιδήποτε αξίας. Τα δύο μέρη συμφωνούν ότι η θεώρησή τους αντιστοιχεί στην Αντιπαροχή του άλλου μέρους.
03) ΝΟΜΙΜΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ για τη σύμβαση, στα οποία συμφωνούν και τα δύο μέρη.
04) Πραγματικές Υπογραφές και των δύο μερών. Αυτό σημαίνει χειρόγραφη υπογραφή, δύο ατόμων (και όχι εκπροσώπων τους).

- Αποδεικτικά στοιχεία ότι η αξία ή/και τα χρήματα που μου δανείσατε υπήρχαν σε φυσική μορφή και νομίμως στα ταμεία σας ή/και ήταν ιδιοκτησία σας, και δεν δημιουργήθηκαν κατά τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, ή χάρη στο κλασματικό αποθεματικό ή/και ότι αυτές οι αξίες ή/και τα χρήματα δεν είναι το αποτέλεσμα μιας τηλεματικής δημιουργίας.
- Αποδεικτικά στοιχεία ύπαρξης νόμου ή/και σύμβασης η οποία, ως άτομο, σε αντίθεση με πρόσωπο, φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο, πολίτη, φορολογούμενο, κλπ. .., με υποχρεώνουν να εξοφλήσω σε εσάς το εν λόγω θεωρούμενο χρέος/πίστωση.
Επί του παρόντος, καθίσταται αδύνατη η εξακρίβωση ύπαρξης του εν λόγω θεωρούμενου χρέους/πίστωσης, λόγω έλλειψης των προαναφερθέντων εγγράφων. Θεωρούνται έγκυρα μόνο τα πρωτότυπα έγγραφα, ή/και με τις υπογραφές. 

Όλα τα έγγραφα που θα μου αποσταλούν πρέπει να έχουν συνταχθεί με διαφάνεια και κατανοητούς όρους. Είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε μόνο λέξεις που λαμβάνονται από το λεξιλόγιο κοινής χρήσης και απορρίπτονται όλα τα έγγραφα στα οποία χρησιμοποιούνται διφορούμενες λέξεις. Η μερική αποστολή εγγράφων από την πλευρά σας θεωρείται άκυρη. Αν αποτύχετε να τηρήσετε τις παραπάνω προϋποθέσεις, το εν λόγω θεωρούμενο χρέος είναι μηδενικό και μη εξαγοράσιμο δια παντός.

Για να εκπληρώσετε αυτές τις νομικές και νόμιμες απαιτήσεις, έχετε στη διάθεσή σας 15 (ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) ημέρες από την κοινοποίηση της παρούσας. Εφόσον παρέλθει η συγκεκριμένη προθεσμία βάσει του δικαίου της σιωπηρής συναίνεσης/σύμφωνης γνώμης, συμφωνείτε ότι το εν λόγω θεωρούμενο χρέος είναι μηδενικό, μη εξαγοράσιμο και θα διαγραφεί δια παντός.

01) Αν μου παραδώσετε τα έγγραφα, πέρα από τα όρια και τους όρους που αναφέρονται ανωτέρω, και συνεχίσετε να μου στέλνετε πρόσθετα αιτήματα και υπενθυμίσεις πληρωμών ή/και προχωρήσετε σε κατάσχεση των περιουσιακών μου στοιχείων ή/και μου προκαλέσετε οποιαδήποτε απώλεια, θα ενεργήσω μέσω της νόμιμης και νομικής οδού.
02) Επιπλέον, δεδομένου ότι δεν σας έχω δώσει άδεια μεταβίβασης και χρήσης των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων μου δεν σας εμπιστεύομαι και δεν σας επιτρέπω σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Ν. 675/96 και του νομοθετικού διατάγματος 196/03), να διατηρείτε αντίγραφο αυτών ή τη χρήση τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προχωρήσετε στη διαγραφή τους από τις βάσεις δεδομένων σας, τόσο από τις ψηφιακές όσο και τις έγγραφες. Σας εξουσιοδοτώ να απαντήσετε στην παρούσα μόνο μέσω συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής.
03) Σας επιτρέπω να επικοινωνήσετε μαζί μου, και να παρουσιάσετε τα αιτήματά σας μόνο με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος επικοινωνίας απορρίπτεται και εάν πραγματοποιηθεί θα αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων (Ν. 675/96 και του νομοθετικού διατάγματος 196/03), με όλες τις συνέπειες.
04) Σε περίπτωση που η πρακτική του αιτήματος για την επιστροφή του θεωρούμενου χρέους/πίστωση επιστραφεί ή δοθεί ή πωληθεί σε τρίτους, θα είστε υπεύθυνοι αυτής της ενέργειας και γι' αυτό θα με αποζημιώσετε για κάθε ζημία ηθική, προσωπική και περιουσιακή που θα υποστώ και για την οποία θα είστε υπεύθυνοι. Εάν έχετε αγοράσει το θεωρούμενο χρέος, το κάνατε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι αυτής της ενέργειας, εφόσον είστε ένα τρίτο πρόσωπο ξένο και άγνωστο σε εμένα. 
05) Κάθε αναφορά του θεωρούμενου χρέους/πίστωση σε οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Υπηρεσίας Πιστωτικού Κινδύνου αποτελεί παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και η επεξεργασία, τήρηση και χρήση των ευαίσθητων δεδομένων μου και σας καθιστά υπεύθυνους άμεσα τόσο από νομικής όσο και εμπορικής πλευράς.
Για κάθε παράβαση των σημείων 1, 2, 3, 4, 5, θα υποχρεωθείτε σε ποινική ρήτρα συνολικής αξίας € 1.500,00 (ΧΙΛΙA ΠΕΝΤΑΚΟΣΙA) ή ισοδύναμης αξίας που θα επιλεχθεί από εμένα.
Μόνο για αυτή τη φορά δεν απαιτώ την πληρωμή της σύνταξης της παρούσας επιστολής. Για ενδεχόμενες μεταγενέστερες απαντήσεις οφείλετε να μου αποδώσετε μια δίκαιη αποζημίωση δεδομένου ότι σας παραχωρώ το χρόνο και τις ικανότητές μου, στερώντας τα από τα αγαπημένα μου πρόσωπα και την εργασία μου. Η εν λόγω αποζημίωση είναι 1.500,00 (ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ) ευρώ ή ισοδύναμης αξίας που θα επιλεχθεί από εμένα, για κάθε ημέρα εργασίας που με απασχολείτε. 
Όποιος απαντήσει στην παρούσα ενεργεί με πλήρη προσωπική του ευθύνη, αστική, ποινική και εμπορική για ψευδορκία και απάτη. Ως εκ τούτου είναι άμεσα υπεύθυνος από κοινού και εις ολόκληρον με τον φορέα ή / και το ινστιτούτο για το οποίο εργάζεται.

Παρακαλείσθε να διαβιβάζετε την αλληλογραφία στο σύνολό της: 
Οδός __________________________
______________________________
______________________________

Εν Ειρήνει και Αρμονία

________________________________
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτηση στείλτε email στο dikaexarchion@gmail.com.